มุ่งมั่นสู่มาตรฐานสากล ISO9001:2015 และ IATF16949:2016  
   
       
 
         
  นโยบายบริหาร (Management Policy) Download  
         
      "มุ่งเน้นในความเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"  
         
    1. มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ  
    2. มั่นใจว่านโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพได้รับการจัดทำสำหรับระบบบริหารคุณภาพ โดยรวบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร  
    3. มั่นใจว่าได้มีการรวบรวมข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพสู่กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร  
    4. ส่งเสริมความตระหนักในเรื่องการมุ่งเน้นกระบวนการและความคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง  
    5. พร้อมที่จะสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับระบบการจัดการคุณภาพอย่างเพียงพอ  
    6. พร้อมจะสื่อสารความสำคัญของประสิทธิผลการบริหารคุณภาพและความสอดคล้องข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพรวมทั้งข้อกำหนดของสินค้าและบริการ  
    7. มุ่งมั่นในการทำ และนำมาซึ่งระบบบริหารคุณภาพให้ได้ผลตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    8. ชักนำและกำหนดทิศทางและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผล  
    9. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงในทุก ๆ ด้านขององค์กร  
    10. สนับสนุนบทบาทของผู้จัดการในทุกระดับ เพื่อแสดงให้เห็นความเป็นผู้นำในพื้นที่รับผิดชอบ  
         
       
         
         
  นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) Download  
         
    1. มุ่งมั่นและสนับสนุนการดำเนินการระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และบริบทขององค์กร  
    2. มุ่งมั่นและสนับสนุนการดำเนินการระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    3. มุ่งมั่นและสนับสนุนการดำเนินการระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายหลักขององค์กร โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมคุณค่าหลักขององค์กร  
    4. มุ่งมั่นและสนับสนุนการดำเนินการระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพที่นำมาประยุกต์ใช้  
    5. มุ่งมั่นและสนับสนุนการดำเนินการระบบบริหารคุณภาพในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
    6. ทำการสื่อสารให้กับพนักงานภาายในองค์กรให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งพร้อมเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
         
       
         
 
       
   
       
  Copyright © by Bestex (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.